Thông báo kết quả đấu giá tài sản Mặt bằng và vận hành Hệ thống giữ xe thông minh EPARKING tại Bệnh viện Nhi đồng Thành Phố

THÔNG BÁO

Căn cứ kết quả của cuộc đấu giá cho thuê Mặt bằng và vận hành Hệ thống giữ xe thông minh EPARKING tại Bệnh viện Nhi đồng Thành Phố vào lúc 09 giờ 30 phút, ngày 30/6/2022;

Căn cứ Báo cáo số: 1060/BC-BVNĐTP ngày 12/7/2022 của Hội đồng đấu giá V/v đánh giá Hồ sơ tham dự đấu giá tài sản “Mặt bằng và vận hành Hệ thống giữ xe thông minh EPARKING tại Bệnh viện Nhi đồng Thành Phố;

Căn cứ Quyết định số 561/QĐ-BVNĐTP ngày 15/7/2022 về việc công nhận kết quả trúng đấu giá tài sản cho thuê “Mặt bằng và vận hành Hệ thống giữ xe thông minh EPARKING tại Bệnh viện Nhi đồng Thành Phố. Bệnh viện Nhi đồng Thành Phố thông báo kết quả đấu giá như sau:

  1. Tài sản đấu giá

Tài sản đấu giá: Mặt bằng và vận hành Hệ thống giữ xe thông minh EPARKING tại Bệnh viện Nhi đồng Thành Phố.

+ Tổng diện tích: 2.310 m2
+ Mục đích, thời hạn sử dụng: Thuê Mặt bằng và vận hành Hệ thống giữ xe thông minh EPARKING tại Bệnh viện Nhi đồng Thành Phố.
+ Nguồn gốc đất: tài sản của Bệnh viện Nhi đồng Thành Phố, sử dụng vào mục đích cho thuê theo phương thức đấu giá.

  1. Giá khởi điểm của tài sản:

– Bãi xe máy: Chia theo tỷ lệ % Bệnh viện 35% ; Đơn vị 65%  trên tổng doanh thu hàng tháng (sau khi trừ các khoản thuế, điện, nước…,)
– Bãi xe ô tô: Chia theo tỷ lệ % Bệnh viện 45% ; Đơn vị 55%  trên tổng doanh thu hàng tháng (sau khi trừ các khoản thuế, điện, nước…,)

  1. Tên tổ chức/cá nhân tham gia đấu giá tài sản
  • Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ Đại Trường Hải
  • Công ty TNHH TM Dịch vụ Hai Tám Sáu
  • Công ty TNHH MTV DV Công ích Thanh niên Xung Phong
  1. Kết quả trúng đấu giá tài sản

a) Tên tổ chức/cá nhân trúng đấu giá: Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ Đại Trường Hải

– Tổng số tiền trúng đấu giá chia theo tỷ lệ %
– Bãi xe máy: Chia theo tỷ lệ % Bệnh viện 80% ; Đơn vị 20%  trên tổng doanh thu hàng tháng (sau khi trừ các khoản thuế, điện, nước…,)
– Bãi xe ô tô: Chia theo tỷ lệ % Bệnh viện 80% ; Đơn vị 20%  trên tổng doanh thu hàng tháng (sau khi trừ các khoản thuế, điện, nước…,)
– Tổng số tiền đặt trước của tổ chức/ cá nhân trúng đấu giá: Được chuyển thành tiền đảm bảo thực hiện hợp đồng. Đơn vị trúng đấu giá phải thực hiện đảm bảo thực hiện hợp đồng có giá trị 3% giá trị hợp đồng

b) Tên tổ chức/cá nhân không trúng đấu giá:

TT Tên đơn vị
1 Công ty TNHH TM Dịch vụ Hai Tám Sáu
2 Công ty TNHH MTV DV Công ích Thanh niên Xung Phong

Tổng số tiền đặt trước của tổ chức không trúng đấu giá: Bệnh viện Nhi đồng Thành Phố sẽ hoàn trả trong vòng 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày ban hành Quyết định công nhận kết quả đấu giá và thông báo trúng đấu giá.

Bệnh viện Nhi đồng Thành Phố thông báo cho các bên tham gia đấu giá được biết và thực hiện.

Trân trọng./.