Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho nhân viên y tế tại bệnh viện nhi đồng thành phố

Nhằm cung cấp kiến thức về An toàn, vệ sinh lao động cho nhân viên y tế đang tham gia công tác tại Bệnh viện, góp phần xây dựng môi trường làm việc đảm bảo tiêu chí về Sức khỏe (Health) – An toàn (Safety) – Môi trường (Environment), tiến tới nâng cao chất lượng phục vụ cho công tác khám chữa bệnh tại đơn vị.

Bệnh viện ban hành Kế hoạch số 982/KH-BVNĐTP ngày 16/6/2023 về việc huấn luyện nghiệp vụ kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động năm 2023. Với nội dung giảng dạy được truyền đạt từ các giảng viên chính đến từ Trung tâm quốc gia về An toàn, vệ sinh lao động.

Đối tượng tham gia huấn luyện An toàn, vệ sinh lao động:

Nhóm Đối tượng Thời gian tập huấn định kỳ
Nhóm 1 Lãnh đạo bệnh viện, lãnh đạo khoa/phòng 2 năm
Nhóm 2 Người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động 2 năm
Nhóm 3 Người làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động được quy định tại Thông tư số 13/2016/TT-BLĐTBXH 2 năm
Nhóm 4 Người lao động không thuộc nhóm 1 – nhóm 2 – nhóm 3 – nhóm 5 -nhóm 6 Hàng năm
Nhóm 5 Người làm công tác y tế 2 năm
Nhóm 6 Người lao động thuộc mạng lưới an toàn, vệ sinh viên 2 năm

Chương trình huấn luyện nhóm 1 – nhóm 2 – nhóm 3 – nhóm 4 – nhóm 5 – nhóm 6 bám sát Phụ lục IV chương trình khung huấn luyện của Nghị định số 44/2016/NĐ-CP và Nghị định số 140/2018/NĐ-CP.

Vào các ngày 03, 04, 10, 11, 17/8/2023; Bệnh viện đã tổ chức 05 lớp huấn luyện An toàn, vệ sinh lao động dành cho tất cả nhân viên khoa/phòng tại đơn vị, với tỷ lệ tham dự 100%.

Tại lớp huấn luyện, các nhân viên được hướng dẫn tìm hiểu về Luật An toàn, vệ sinh lao động, ôn tập lại những kiến thức về an toàn lao động với nội dung như sau:

  • Chính sách, chế độ về an toàn, vệ sinh lao động đối với người lao động;
  • Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động, người lao động; chức năng, nhiệm vụ của mạng lưới an toàn vệ sinh viên;
  • Đặc điểm lao động, yếu tố tác hại và bệnh nghề nghiệp thường gặp đối với nhân viên y tế;
  • Kiến thức cơ bản về các yếu tố nguy hiểm, có hại, biện pháp phòng ngừa;
  • Phương pháp cải thiện điều kiện lao động, văn hóa an toàn trong ngành y tế;
  • Nguyên tắc cấp phát, sử dụng, bảo quản phương tiện bảo vệ cá nhân phòng chống bệnh nghề nghiệp;
  • Tình hình tai nạn lao động,…
  • Hướng dẫn phương án thoát nạn khi gặp sự cố (cháy nổ, thang máy, thang cuốn,…)

Với nội dung huấn luyện đi sâu vào lĩnh vực làm việc chuyên môn sẽ giúp cho nhân viên trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng phòng tránh và xử lý được các sự cố xảy ra trong quá trình làm việc.

Song song với công tác huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động; hàng năm, Bệnh viện đều tiến hành triển khai quan trắc môi trường lao động nơi làm việc nhằm kiểm soát điều kiện lao động, phát hiện các yếu tố có hại kịp thời, áp dụng các giải pháp cải thiện đạt tiêu chuẩn theo quy định hiện hành./.

Phòng Hành chính quản trị
Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố