Chuẩn tăng trưởng – WHO 2007.

Đánh giá tình trạng dinh dưỡng theo Z-Score

 

Xem thêm: Bảng chỉ số chi tiết theo từng giai đoạn của trẻ

Khoa Dinh dưỡng – Tiết chế
Bệnh viện Nhi đồng Thành phố


Tài liệu tham khảo

  • 1) http://viendinhduong.vn/news/vi/603/61/a/cach-phan-loai-va-danh-gia-tinh-trang-dinh-duong-dua-vao-z-score.aspx
  • 2) http://www.who.int/growthref/en/
  • 3) http://www.who.int/childgrowth/standards/en/