Triển khai thực hiện các Nghị định và Thông tư về xử lý vi phạm hành chính tại Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố

Thực hiện Công văn số 1058/SYT-VP ngày 15/02/2022 của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh về việc phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội thông qua, triển khai một số nhiệm vụ PBGDPL dịp Tết Nhâm Dần 2022, theo nội dung Công văn số 419/STP-PBGDPL ngày 28/01/2022 của Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh.

Bệnh viện Nhi đồng Thành phố thông báo đến tất cả các khoa, phòng, đơn vị triển khai thực hiện Công văn số 1058/SYT-VP ngày 15/02/2022 của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, như sau:

  • Triển khai phổ biến Công văn số 276/UBND-NCPC ngày 27/01/2022 của Ủy ban nhân dân Thành Phố về tăng cường thực hiện công tác quản lý và phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo bảo đảm an ninh, trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhân Dần 2022 (Đính kèm văn bản).
  • Triển khai phổ biến Công văn số 273/HĐPH ngày 25/01/2022 của Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật Trung ương về việc phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội thông qua, triển khai một số nhiệm vụ PBGDPL dịp Tết Nhâm Dần 2022 (Đính kèm văn bản).

“Tại Kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV đã thông qua 09 Luật sửa đổi, bổ sung và 04 Nghị quyết: Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu Thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự.

…”

Download Thông báo 699/TB-BVNĐTP ngày 12 tháng 5 năm 2022 về việc triển khai thực hiện các Nghị định và Thông tư về xử lý vi phạm hành chính

Phòng Hành chính quản trị
Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố