Sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế

Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố triển khai phổ biến đến toàn thể nhân viên Khoa/Phòng thực hiện Thông tư 03/2022/TT-BYT về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế, trong đó lưu ý quy định tại Điều 8: Viên chức khi tham dự kỳ thi, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp phải có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức quy định tại Thông tư này, hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 6 năm 2022.

Xem chi tiết văn bản

Phòng Tổ chức cán bộ
Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố