Nhân viên Bệnh viện Nhi đồng Thành phố được bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh năm 2020

Thực hiện Kế hoạch số 2812/KH-HĐGDQP&AN ngày 25/3/2020 của Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh Huyện Bình Chánh năm 2020 và Kế hoạch số 701/KH-BVNĐTP ngày 12/6/2020 của Bệnh viện Nhi đồng Thành phố về Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4 dành cho viên chức, người lao động Bệnh viện Nhi đồng Thành phố năm 2020. Chiều ngày 13/7/2020 tại Hội trường Lầu 3 – Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, Bệnh viện đã phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bình Chánh (Cơ quan thường trực Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh huyện Bình Chánh) đã tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh cho đối tượng 4 của Bệnh viện Nhi đồng Thành phố thuộc cơ quan, tổ chức do thành phố quản lý trên địa bàn huyện Bình Chánh.

Mục đích của lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho đối tượng 4: nhằm bồi dưỡng nâng cao nhận thức và nhất quán với quan điểm, đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng về chiến lược quốc phòng và an ninh trong tình hình mới; đặc biệt là sự lãnh đạo của Đảng đối với nhiệm vụ xây dựng nền Quốc phòng toàn dân, An ninh nhân dân, vai trò quản lý Nhà nước đối với công tác quốc phòng và an ninh ở cơ sở và trong các cơ quan, tổ chức. Nâng cao vai trò lãnh đạo, công tác quản lý điều hành thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng và an ninh của các đơn vị cơ quan, tổ chức trực thuộc thành phố, trung ương đứng chân trên địa bàn Huyện.

Phát biểu tại buổi khai giảng, Bác sĩ CKII Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Giám đốc Bệnh viện đã nêu lên tầm quan trọng của nội dung khóa học, đồng thời cũng đã động viên toàn thể nhân viên Bệnh viện Nhi đồng Thành phố tích cực tham gia học tập đầy đủ các nội dung theo  chương trình bồi dưỡng và thực hiện đúng nội quy của lớp học

Trong quá trình tham gia lớp học, các học viên sẽ được tiếp thu và quán triệt các chuyên đề về: Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của nhà nước Việt Nam về quốc phòng, an ninh; Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế – xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; Biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền Biên giới quốc gia; quản lý và bảo vệ chủ quyền Biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới; Nội dung cơ bản của Luật: Quốc phòng; an ninh quốc gia; NVQS; DQTV; Biên giới quốc gia; Biển Việt Nam; Pháp lệnh về lực lượng DBĐV và các văn bản Luật mới ban hành; Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của nhà nước Việt Nam về Dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Phòng, chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam…

Ngay sau khai mạc, Thượng tá Võ Điền Trung, Báo cáo viên Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh huyện Bình Chánh đã báo cáo chuyên đề đầu tiên đến các học viên: Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh quốc gia, xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với xây dựng nền quốc phòng toàn dân.

Lớp bồi dưỡng được tổ chức cho hơn 900 nhân viên của Bệnh viện, được chia làm 3 đợt: đợt 1 trong thời gian 05 ngày, từ ngày 13/7/2020 đến hết ngày 17/7/2020, đợt 2, đợt 3 dự kiến tổ chức trong tháng 8 và 9/2020. Sau các đợt bồi dưỡng các học viên sẽ được tổ chức kiểm tra, đánh giá để cấp Giấy chứng nhận./.

Phòng Tổ chức Cán b
Bệnh viện Nhi đồng Thành phố