Mức lương hưu hiện nay – Ai hưởng cao nhất, ai hưởng thấp nhất ?

Hiện nay, lương hưu cao nhất, thấp nhất là bao nhiêu?  Năm 2023, lương hưu của hàng triệu người dân Việt Nam có sự biến động lớn. Trong đó, có mức lương hưu cao nhất và thấp nhất. Để biết thêm chi tiết, chúng ta hãy tham khảo những thông tin dưới đây:

  1. Cách tính lương hưu hàng tháng

Để biết mức hưởng lương hưu cao nhất và thấp nhất hiện nay, trước tiên chúng ta cần nắm được cách tính lương hưu hàng tháng. Hiện có 02 cách thức đóng Bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu với các điều kiện khác nhau là đóng Bảo hiểm xã hội bắt buộc và đóng Bảo hiểm xã hội tự nguyện. Dù đóng theo hình thức nào thì cách tính lương hưu cũng bằng tỷ lệ hưởng nhân với mức bình quân tiền lương tháng đóng Bảo hiểm xã hội. Tuy nhiên, tỉ lệ hưởng và mức bình quân tháng đóng Bảo hiểm xã hội sẽ được tính khác nhau.

Trường hợp 1: Khi đóng Bảo hiểm xã hội bắt buộc trong đó tỷ lệ hưởng lương hưu của lao động nam và lao động nữ lại khác nhau. Cụ thể: Với lao động Nam, nếu nghỉ hưu từ năm 2022 trở đi thì khi đóng đủ 20 năm bảo hiểm thì được hưởng lương hưu bằng 45%. Sau đó, cứ thêm 1 năm thì sẽ được hưởng thêm 2% đến tối đa là 75%, với lao động nữ thì chỉ cần đóng đủ 15 năm bảo hiểm thì sẽ được hưởng mức lương hưu 45%, sau đó cứ thêm 01 năm thì được hưởng thêm 2% đến tối đa là 75%.

Nếu nghỉ hưu trước tuổi do suy giảm lao động thì mỗi năm nghỉ hưu sẽ bị trừ 2% vào tổng tỷ lệ hưởng. Mức bình quân tiền lương tháng đóng Bảo hiểm xã hội được tính theo chế độ tiền lương mà người lao động đó tham gia.

Trường hợp 2: Khi đóng Bảo hiểm xã hội tự nguyện, mặc dù công thức tính lương hưu cũng giống như khi tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc. Nhưng việc tính bình quân thu nhập tháng đóng Bảo hiểm xã hội được xác định bằng tổng các mức thu nhập tháng đã đóng Bảo hiểm xã hội chia cho tổng số tháng đóng Bảo hiểm xã hội. Trong đó thu nhập tháng đóng Bảo hiểm xã hội là thu nhập đã được điều chỉnh theo hệ số trượt giá ban hành tại thời điểm nhận lương hưu.

  1. Mức hưởng lương hưu hiện nay

Căn cứ vào cách tính lương hưu đã nêu ở trên, chúng ta có thể dễ dàng tính được mức lương hưu mà mình sẽ hưởng khi đủ điểu kiện hưởng. Song song với cách tính lương hưu. Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng giới hạn mức lương hưu cao nhất và mức lương hưu thấp nhất của người lao động, cụ thể:

Thứ nhất, lương hưu cao nhất

Dựa vào cách tính lương hưu có thể thấy tỷ lệ hưởng lương hưu cao nhất của người lao động được tính theo số năm đóng Bảo hiểm xã hội nhưng tối đa chỉ 75%, theo đó mức hưởng lương hưu tối đa của người lao động là 75% mức bình quân tiền lương trên thu nhập tháng đóng Bảo hiểm xã hội sau khi đã được điều chỉnh trên cơ sở chỉ số giá tiêu dùng. Theo thống kê, mức hưởng lương hưu cao nhất hiện nay cả nước là hơn 124 triệu đồng/tháng (tính đến tháng 06/2023). Sau khi Nghị định 42/2023/NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ về điều chỉnh lương hưu hàng tháng chính thức được áp dụng từ ngày 01/7/2023 thì mức lương hưu cao nhất sẽ tăng hơn 15 triệu đồng so với mức cũ. Do đó, từ ngày 01/7/2023 mức lương hưu cao nhất là khoản 140 triệu đồng/tháng.

Thứ hai, lương hưu thấp nhất

Bên cạnh mức lương hưu cao nhất, luật Bảo hiểm xã hội cũng giới hạn mức lương hưu tối thiểu không được thấp hơn mức lương hưu cơ sở và không được áp dụng đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã khi nghỉ hưu. Theo Nghị định 24/2023/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2023 về mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lưỡng vũ trang từ ngày 01/7/2023 trở đi lương cơ sở đã tăng từ 1.490.000 đồng/tháng lên 1.800.000 đồng/tháng. Do đó mức lương hưu thấp nhất từ ngày 01/7/2023 là 1.800.000 đồng/tháng.

  1. Đóng Bảo hiểm xã hội như thế nào để được hưởng lương hưu cao nhất

Có thể thấy mức lương hưu cao nhất và thấp nhất có sự chênh lệch rất lớn. Do đó, câu hỏi đặt ra là làm sao để được hưởng lương hưu cao nhất thì câu trả lời chính là dựa vào các yếu tố mức đóng Bảo hiểm xã hội và số năm đóng Bảo hiểm xã hội. Cụ thể: Đóng càng nhiều, lương hưu càng cao và không quá 20 tháng lương cơ sở. Do đó, để được hưởng lương hưu cao người lao động cần phải đóng bảo hiểm theo mức lương thực nhận không quá 20 lần mức lương cơ sở. Đóng càng lâu, lương hưu càng cao khi số năm đóng Bảo hiểm xã hội của 01 người càng lâu thì kéo theo đó tỷ lệ hưởng cũng cao hơn, cụ thể: Để được hưởng mức lương hưu tối đa 75% thì lao động nữ phải đóng Bảo hiểm xã hội  ít nhất 30 năm, lao động nam phải đóng Bảo hiểm xã hội ít nhất 35 năm.

Trên đây là những thông tin liên quan đến mức lương hưu cao nhất và mức lương hưu thấp nhất hiện nay.

Phòng Tổ chức cán bộ
Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố