Thông báo về Bổ sung danh sách thí sinh không đủ điều kiện tham dự vòng 2 xét tuyển viên chức năm 2020

THÔNG BÁO
Bổ sung danh sách thí sinh không đủ điều kiện 
tham dự vòng 2 xét tuyển viên chức năm 2020

 Căn cứ Công văn số 5131/SYT-TCCB ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt Kế hoạch xét tuyển viên chức năm 2020 của Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố;

Căn cứ Thông báo số 1134/TB-BVNĐTP ngày 08 tháng 9 năm 2020 của Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố về Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020;

Căn cứ Biên bản họp ngày 17 tháng 11 năm 2020 của Hội đồng xét tuyển viên chức chuẩn bị công tác xét tuyển viên chức năm 2020.

Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2020 của Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố thông báo bổ sung danh sách thí sinh không đủ điều kiện tham dự phỏng vấn Vòng 2 xét tuyển viên chức năm 2020 gồm: 02 thí sinh (Đính kèm danh sách).

Danh sách bổ sung thí sinh không đủ điều kiện tham dự phỏng vấn Vòng 2 xét tuyển viên chức năm 2020 được niêm yết tại Bảng thông báo của Bệnh viện và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Bệnh viện.

Hội đồng xét tuyển viên chức Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố thông báo đến các thí sinh dự tuyển được biết./..

TM.HỘI ĐỒNG
CHỦ TỊCH

(Đã ký)
GIÁM ĐỐC
Trương Quang Định

Download danh sách