Thông báo mời cung cấp báo giá: Mua sắm Hiện vật chi trả phụ cấp chế độ bồi dưỡng nguy hiểm, độc hại năm 2023

Kính gửi: Các Quý Đơn vị/Công ty/Nhà cung cấp

Bệnh viện Nhi đồng Thành phố có Kế hoạch mua sắm Hiện vật chi trả phụ cấp chế độ bồi dưỡng nguy hiểm, độc hại năm 2023, cụ thể      :

STT TÊN HÀNG HÓA ĐƠN VỊ TÍNH TIÊU CHUẨN
 01 Sữa tươi tiệt trùng hộp giấy Hộp Loại có đường, 180ml/Vinamilk hoặc tương đương.
02 Sữa đặc ngôi sao Phương Nam Xanh lá hộp giấy Hộp Loại 380 gram hoặc tương đương.
03 Dầu thực vật Tường An Chai Loại 400ml hoặc tương đương.

Đề nghị các Quý Đơn vị, Công ty, Nhà cung cấp gửi báo giá về Bệnh viện Nhi đồng Thành Phố qua đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp theo mẫu (Phụ lục 1).

Thông tin chi tiết nhận báo giá như sau:

– Tên đơn vị nhận báo giá: Phòng Hành chính Quản trị – Bệnh viện Nhi đồng Thành Phố.

– Địa chỉ: Số 15 đường Võ Trần Chí, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh.

– Số điện thoại: 028 2253 6688.

– Thời gian nhận báo giá: 03 ngày, từ ngày…./8/2022 đến hết ngày…../8/2022.

Bảng báo giá phải phải đượ ký tên, đóng dấu của người đại diện theo pháp luật của Đơn vị/Công ty/Nhà cung cấp.

Bệnh viện Nhi đồng Thành phố kính mời các Đơn vị/Công ty/Nhà cung cấp nộp báo giá trong thời gian và địa điểm nêu trên.

                                   
PHỤ LỤC 1
(Ban hành kèm theo Thông báo số         /TB-BVNĐTP ngày     /8/2022 của Bệnh viện Nhi đồng Thành Phố)

STT TÊN HÀNG HÓA NHÀ SẢN XUẤT TIÊU CHUẨN HÀNG HÓA ĐƠN VỊ TÍNH SỐ LƯỢNG

(Hộp)

ĐƠN GIÁ

(VNĐ)

THÀNH TIỀN
01
02
03
TỔNG (Trước thuế)
Thuế (VAT)  
TỔNG (Sau thuế)  
Bằng chữ: