Thông báo mời cung cấp báo giá

Bệnh viện Nhi đồng Thành phố có Kế hoạch tổ chức gói thầu Thu gom, vận chuyển và xử lý Chất thải lây nhiễm; Chất thải rắn thông thường; Chất thải nguy hại không lây nhiễm năm 2022, cụ thể:

STT TÊN CHẤT THẢI ĐƠN VỊ TÍNH TIÊU CHUẨN
 01 Chất thải lây nhiễm (bao gồm cả chất thải Covid)

(Theo quy định của Thông tư số 20/2021/TT-BYT ngày 26/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

Kg Thu gom, vận chuyển và xử lý
02 Chất thải rắn thông thường

(Theo quy định của Thông tư số 20/2021/TT-BYT ngày 26/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

Kg Thu gom, vận chuyển và xử lý, thuê 25 thùng 660 lít

 

03 Chất thải nguy hại không lây nhiễm

(Theo quy định của Thông tư số 20/2021/TT-BYT ngày 26/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

Kg Thu gom, vận chuyển và xử lý

 

Đề nghị các Quý Đơn vị, Công ty, Nhà cung cấp gửi báo giá về Bệnh viện Nhi đồng Thành Phố qua đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp theo mẫu (đính kèm Phụ lục).

Thông tin chi tiết nhận báo giá như sau:
– Tên đơn vị nhận báo giá: Phòng Hành chính Quản trị – Bệnh viện Nhi đồng Thành Phố.
– Địa chỉ: Số 15 đường Võ Trần Chí, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh.
– Số điện thoại: 028 z253 6688.
– Thời gian nhận báo giá: 03 ngày, từ ngày 14/3/2022 đến hết ngày 16/3/2022.
Bảng báo giá phải phải được ký tên, đóng dấu của người đại diện theo pháp luật của Đơn vị/Công ty/Nhà cung cấp.

Bệnh viện Nhi đồng Thành phố kính mời các Đơn vị/Công ty/Nhà cung cấp nộp báo giá trong thời gian và địa điểm nêu trên.

PHỤ LỤC
(Ban hành kèm theo Thông báo số 363/TB-BVNĐTP ngày 11/3/2022 của Bệnh viện Nhi đồng Thành Phố)

STT TÊN LOẠI CHẤT THẢI ĐƠN VỊ TÍNH ĐƠN GIÁ

(VNĐ)

THÀNH TIỀN
 01
02
03
TỔNG (Trước thuế)
Thuế (VAT)  
TỔNG (Sau thuế)  
Bằng chữ: