Lắp đặt bổ sung các thông số quan trắc nước thải tự động theo yêu cầu kỹ thuật của thông tư số 10/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 của bộ tài nguyên và môi trường về quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc chất lượng môi trường

Hệ thống xử lý nước thải tại Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố được thiết kế với công suất 1.500 m3/ngày đêm, tập trung xử lý toàn bộ nước thải phát sinh từ hoạt động khám chữa bệnh tại Bệnh viện. Nước thải được xử lý với công nghệ AAO-MBR hạn chế sử dụng hóa chất trong xử lý, chất lượng nước sau xử lý đạt QCVN 28:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải y tế, Cột A.

Tháng 8/2018, Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động đáp ứng yêu cầu cơ bản và đặc tính kỹ thuật của hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục được quy định tại Điều 50, 51 và 52, Thông tư số 24/2017/BTNMT ngày 01/9/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Quy định kỹ thuật quan trắc môi trường (có hiệu lực từ ngày 15/10/2017).

Trạm quan trắc nước thải tự động theo dõi liên tục các thông số TSS, pH, COD, nhiệt độ, lưu lượng xả thải; dữ liệu được truyền 01 phút/lần về trạm cở sở và 05 phút/lần về trạm trung tâm.

(Công văn số 662/TTQT-TTDL ngày 24/10/2018 của Trung tâm quan trắc Tài nguyên và Môi trường về việc nhận, truyền dữ liệu từ hệ thống quan trắc nước thải tự động; thông báo đã nhận được dữ liệu từ hệ thống quan trắc nước thải tự động của Bệnh viện).

Tháng 12/2021, Bệnh viện lắp đặt bổ sung thiết bị quan trắc tự động đối với thông số Amoni được quy định tại Điều 39, Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường (có hiệu lực từ ngày 01/7/2019). Đồng thời, đáp ứng yêu cầu cơ bản và đặc tính kỹ thuật của hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục được quy định tại Thông tư số 10/2021/BTNMT ngày 30/6/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc chất lượng môi trường.

 (Công văn số 43/STNMT-TTQT ngày 20/01/2022 của Trung tâm quan trắc Tài nguyên và Môi trường về việc xác nhận bổ sung thông số amoni của hệ thống quan trắc nước thải tự động liên tục của Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố).

Bệnh viện tiếp tục theo dõi vận hành hệ thống quan trắc nước thải tự động và truyền dữ liệu liên tục về Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường – Sở Tài nguyên và Môi trường theo đúng quy định hiện hành.

Có kế hoạch bảo trì, hiệu chuẩn thiết bị cảm biến với hóa chất chuẩn 01 tháng/lần, đảm bảo độ chính xác, kéo dài tuổi thọ của hệ thống. Định kỳ 01 năm/lần kiểm định/hiệu chuẩn thiết bị và lập báo cáo đánh giá độ chính xác tương đối của hệ thống theo quy định tại Điều 33, 34, 35, Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT có phương án cải thiện để hệ thống hoạt động liên tục, ổn định.

Một số hình ảnh giới thiệu về trạm quan trắc tự động

Phòng Hành chính quản trị
Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố