Kết quả tự kiểm tra, đánh giá chất lượng Bệnh viện 6 tháng cuối năm 2020.

Thực hiện Quyết định số 6859/QĐ-BYT ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng  Bộ Y tế về việc ban hành nội dung kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện;

Căn cứ Công văn số 1356/KCB-QLCL ngày 21 tháng 11 năm 2016 của Cục  Quản lý khám chữa bệnh về việc Hướng dẫn kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện;

Căn cứ Kế hoạch số 11 /KH-HĐQLCL ngày 22 tháng 5 năm 2020 của Hội đồng Quản lý Chất lượng Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố về việc Cải tiến chất lượng Bệnh viện năm 2020;

Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố sau triển khai Kế hoạch Tự kiểm tra, đánh giá chất lượng Bệnh viện 6 tháng cuối năm 2020 với các mục tiêu:

  • Kiểm tra, đánh giá thực hiện các hoạt động chuyên môn, cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh của bệnh viện theo Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện do Bộ Y tế ban hành năm 2018.
  • Đánh giá thực trạng chất lượng hoạt động và cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh, làm cơ sở xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng bệnh viện
  • Khuyến khích, định hướng và thúc đẩy tiến hành các hoạt động cải tiến và nâng cao chất lượng.

Các Khoa/ Phòng/ Đơn vị, Khoa lâm sàng, cận lâm sàng được phân công phụ trách đã triển khai thực hiện Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng Bệnh viện theo Kế hoạch số 11/KH-HĐQLCL ngày 22 tháng 5 năm 2020 của Bệnh viện. Công việc đánh giá dựa trên các tiêu chí đánh giá theo Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện Việt Nam phiên bản 2.0, việc quan sát, kiểm tra văn bản và các tài liệu liên quan, các hình ảnh thực tế.

Sau khi làm việc nghiêm túc trong 2 tuần, 2 Đoàn kiểm tra của bệnh viện đánh giá theo Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện do Bộ Y tế ban hành đã báo cáo với Hội đồng Quản lý Chất Lượng Bệnh viện để phân tích và đánh giá chất lượng dựa trên kết quả Đoàn kiểm tra.

STT Khoa STT Khoa
1 Khoa Sức khỏe Trẻ em 14 Khoa Hồi sức sơ sinh – Sơ sinh
2 Khoa Chẩn đoán hình ảnh 15 Hồi sức ngoại
3 Khoa Ngoại Tổng hợp 16 Khoa Tiêu hóa
4 Khoa Nhiễm 17 ĐV Điều trị trong ngày
5 Khoa Cấp cứu 18 Khoa Răng Hàm mặt
6 Khoa Thận nội tiết 19 Khoa HSTC-CĐ
7 ĐV. Y học hạt nhân 20 Khoa Ngoại Lồng ngực- Tim mạch
8 Khoa PT-GMHS 21 Khoa Ung bướu huyết học
9 Khoa Hồi sức tim 22 Khoa Tai Mũi Họng
10 Khoa Phục hồi chức năng 23 Khoa Nội Ngoại Thần Kinh
11 Khoa Mắt 24 ĐV Phẫu thuật trong ngày
12 Khoa Nội Tổng hợp 1 25 Khoa Tim mạch
13 Khoa Hô hấp

Dựa trên kết quả tự đánh giá chất lượng bệnh viện 6 tháng cuối năm 2020. Bệnh viện nhận thấy hiện tại đạt được nhiều thành tựu so với hoàn cảnh một bệnh viện non trẻ. Tuy nhiên hệ thống văn bản chưa hoàn chỉnh nên nhiều tiêu chí thực tế có làm nhưng không có bằng chứng để chứng minh. Củng cố tính pháp lý cho mọi hoạt động của bệnh viện. Xây dựng chỉ số chất lượng cho mọi quy trình hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của Bệnh viện (tất cả phải đo, đếm được). Về cơ sở hạ tầng tiến hành thực hiện khảo sát thường xuyên tình hình sử dụng, xây dựng lộ trình bảo trì bảo dưỡng cơ sở hạ tầng và trang thiết bị y tế. Xây dựng quy trình giám sát việc thực hiện các quy trình chuyên môn kỹ thuật nghiệp vụ hoàn chỉnh. Thực hiện huấn luyện thường xuyên và liên tục công tác chuyên môn, nghiệp vụ quản lý chất lượng cho nhân viên Bệnh viện.

Trong 6 tháng cuối năm 2020, Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố đã có những nỗ lực trong việc phải đảm bảo và cải tiến chất lượng bệnh viện, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân. Kết quả tự chấm điểm chất lượng bệnh viện 6 tháng cuối năm 2020 đạt 4.15 điểm tăng là 0.15 điểm so với Sở Y tế TP.HCM chấm cuối năm 2019, tuy nhiên vẫn phải đảm bảo Đoàn tự kiểm tra của bệnh viện chấm điểm dựa trên quan điểm công tâm, sát thực tế vấn đề, làm nền tảng để các Khoa/Phòng đặt mục tiêu phấn đấu hoàn thiện các chỉ tiêu vào 6 tháng cuối năm 2020.

Phòng Quản lý chất lượng
Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố