Chủ đề “Hưởng ứng tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2022”

Ngày 29/4/2022, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Kế hoạch số 1308/KH-UBND về tổ chức thực hiện các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022 và ngày 26/4/2022, Cục Quản lý môi trường y tế có Công văn số 167/MT-SKHC về Tổ chức hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường. Theo đó, Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2022 với chủ đề: “Quản lý, vận hành, khai thác bền vững công trình cấp nước và vệ sinh nông thôn” được tổ chức phát động từ tháng 5/2022 đến 30/6/2022. Triển khai, lồng ghép các sự kiện của Ngày Môi trường Thế giới (05/6/2022) và có thể kéo dài đến Chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn (28/8/2022) trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Nhằm góp phần nâng cao sức khỏe cộng đồng và làm thay đổi chất lượng cuộc sống của người dân trên địa bàn Thành phố, Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố tuyên truyền, phổ biến tại đơn vị với nội dung về sử dụng nước sạch và vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, nâng cao ý thức bảo vệ nguồn nước, giữ gìn vệ sinh chung trong cộng đồng trong điều kiện đảm bảo tuân thủ chặc chẽ các quy định phòng, chống dịch COVID-19, cụ thể:

Phòng Hành chỉnh quản trị
Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố