Phác đồ điều trị Gãy thân xương đùi

I. ĐẠI CƯƠNG Gãy thân xương đùi là gãy xương tính từ dưới mấu chuyển xương đùi đến trên lồi cầu xương đùi. II. CHẨN ĐOÁN 1. Công việc chẩn đoán 1.1. Hỏi bệnh...