Tự kiểm tra, đánh giá chất lượng Bệnh viện 6 tháng đầu năm 2022

Căn cứ Bộ Tiêu chí Chất lượng Bệnh viện Việt Nam (phiên bản 2.0) ban hành kèm theo Quyết định số 6858/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành ngày 18 tháng 11 năm 2016 bao gồm 83 tiêu chí chất lượng;

Căn cứ Bộ tiêu chí chất lượng đánh giá mức độ an toàn phẫu thuật ban hành kèm theo Quyết định số 7482/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành ngày 18 tháng 12 năm 2018;

Căn cứ Bộ tiêu chí chất lượng đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm y học ban hành kèm theo Quyết định số 2429/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành ngày 12 tháng 06 năm 2017;

Căn cứ Biên bản Kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2021 của Sở Y tế ban hành ngày 03 tháng 03 năm 2022;

Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố sau triển khai Kế hoạch Tự kiểm tra, đánh giá chất lượng Bệnh viện 6 tháng đầu năm 2022 với các mục tiêu:

  • Kiểm tra, đánh giá thực hiện các hoạt động chuyên môn, cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh của bệnh viện theo Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện do Bộ Y tế ban hành năm 2016.
  • Kiểm tra, đánh giá thực hiện các hoạt động chuyên môn, cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh của bệnh viện theo Bộ tiêu chí chất lượng đánh giá mức độ an toàn phẫu thuật do Bộ Y tế ban hành năm 2018.
  • Kiểm tra, đánh giá thực hiện các hoạt động chuyên môn, cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh của bệnh viện theo Bộ tiêu chí Đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm y học do Bộ Y tế ban hành năm 2017.
  • Dựa trên các khuyến cáo của Sở Y tế trong đợt kiểm tra, đánh giá chất lượng Bệnh viện năm 2021 và kế hoạch cải tiến chất lượng Bệnh viện năm 2022, đánh giá thực trạng chất lượng hoạt động và cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh trong 6 tháng đầu năm 2022 những việc đã làm được và chưa làm được, làm cơ sở đưa ra các giải pháp cải tiến, triển khai, kiểm tra, giám sát vào 6 tháng cuối năm 2022.
  • Đánh giá công tác hoạt động đoàn thể của các tổ Công đoàn và xung kích của các đoàn viên Đoàn thanh niên.

Các Khoa/ Phòng/ Đơn vị, Khoa lâm sàng, cận lâm sàng được phân công phụ trách đã triển khai thực hiện Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng Bệnh viện theo Kế hoạch số 11/KH-HĐQLCL ngày 22 tháng 5 năm 2020 của Bệnh viện. Công việc đánh giá dựa trên các tiêu chí đánh giá theo Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện Việt Nam phiên bản 2.0, việc quan sát, kiểm tra văn bản và các tài liệu liên quan, các hình ảnh thực tế.

Sau khi làm việc nghiêm túc trong 2 tuần, 2 Đoàn kiểm tra của bệnh viện đánh giá theo Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện do Bộ Y tế ban hành đã báo cáo với Hội đồng Quản lý Chất Lượng Bệnh viện để phân tích và đánh giá chất lượng dựa trên kết quả Đoàn kiểm tra.

Dựa trên kết quả tự đánh giá chất lượng bệnh viện 6 tháng đầu năm 2022. Bệnh viện nhận thấy hiện tại đạt được nhiều thành tựu so với hoàn cảnh một bệnh viện non trẻ. Tuy nhiên hệ thống văn bản chưa hoàn chỉnh nên nhiều tiêu chí thực tế có làm nhưng không có bằng chứng để chứng minh. Củng cố tính pháp lý cho mọi hoạt động của bệnh viện. Xây dựng chỉ số chất lượng cho mọi quy trình hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của Bệnh viện (tất cả phải đo, đếm được). Về cơ sở hạ tầng tiến hành thực hiện khảo sát thường xuyên tình hình sử dụng, xây dựng lộ trình bảo trì bảo dưỡng cơ sở hạ tầng và trang thiết bị y tế. Xây dựng quy trình giám sát việc thực hiện các quy trình chuyên môn kỹ thuật nghiệp vụ hoàn chỉnh. Thực hiện huấn luyện thường xuyên và liên tục công tác chuyên môn, nghiệp vụ quản lý chất lượng cho nhân viên Bệnh viện.

Các hoạt động về công tác đoàn thể hoạt động tích cực tại các Khoa/Phòng. Lực lượng đoàn viên tại các chi đoàn và các tổ công đoàn luôn xung kích trong các hoạt động. Các Khoa/Phòng đa phần đều xây dựng được góc truyền thống về các hoạt động của mình. Tuy Bệnh viện còn non trẻ nhưng các thành tích và các hoạt động về đoàn thể đã đạt được nhiều bằng khen của thành đoàn, chi bộ hoạt động xuất sắc.

Trong 6 tháng cuối năm 2022, Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố đã có những nỗ lực trong việc phải đảm bảo và cải tiến chất lượng bệnh viện, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân. Kết quả Sở Y tế TP.HCM chấm điểm chất lượng bệnh viện 6 tháng cuối năm 2021 đạt 4.31 điểm tăng là 0.14 điểm so với cuối năm 2020, tuy nhiên vẫn phải đảm bảo Đoàn tự kiểm tra của bệnh viện chấm điểm dựa trên quan điểm công tâm, sát thực tế vấn đề, làm nền tảng để các Khoa/Phòng đặt mục tiêu phấn đấu hoàn thiện các chỉ tiêu vào 6 tháng cuối năm 2022

Phòng Quản lý chất lượng
Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố