Cơ quan nhà nước và người có chức vụ không được trực tiếp hoặc gián tiếp nhận quà tặng dưới mọi hình thức

Theo Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01-7-2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tham nhũng, có hiệu lực từ ngày 15-8-2019, cơ quan nhà nước, người có chức vụ chỉ được sử dụng tài chính, tài sản công làm quà tặng vì mục đích từ thiện, đối ngoại; việc tặng quà phải thực hiện đúng chế độ, định mức, tiêu chuẩn, đối tượng theo quy định và phải hạch toán, công khai. Cơ quan nhà nước và người có chức vụ không được trực tiếp hoặc gián tiếp nhận quà tặng dưới mọi hình thức của tổ chức hoặc cá nhân có liên quan đến công việc. Nếu không từ chối được, cán bộ phải quản lý, xử lý theo quy định.
Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố thực hiện nhắc nhở toàn thể nhân viên Khoa/phòng nghiêm túc thực hiện theo quy định của Chính phủ về việc không được nhận quà dưới mọi hình thức theo Thông báo số 1058/BC-BVNĐTP ngày 12 tháng 7 năm 2022.

Xem chi tiết văn bản

Phòng Tổ chức cán bộ
Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố