Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố chính thức triển khai chỉ số đo lường hiệu quả công việc (KPI) – Medinet

Với việc triển khai KPI, Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố đã chuyển tải và cụ thể hoá mục tiêu, kế hoạch hàng năm của bệnh viện thành kế hoạch phấn đấu hàng quý của mỗi khoa, phòng và của từng cán bộ, viên chức. Có thể nói, KPI đã trở thành một động lực làm việc cho từng cán bộ, viên chức của bệnh viện, từ vị trí lãnh đạo cho đến nhân viên của từng khoa, phòng của Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố.

Sau gần 2 năm nghiên cứu, vận dụng vào thực tiễn bệnh viện, Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố đã từng bước đầu triển khai hệ thống thành các cấp độ: KPI cấp bệnh viện, KPI khoa/phòng, KPI cấp quản lý và KPI nhân viên, và bước đầu thu được những kết quả thiết thực, trong đó làm thay đổi nhận thức của nhân viên về hiệu quả công việc sẽ gắn liền với mức thu nhập tăng thêm là kết quả đáng được ghi nhận.

Hệ thống KPI bệnh viện giúp định hướng cho các cấp quản lý và nhân viên những mục tiêu ưu tiên trong công việc, đảm bảo hoàn thành kế hoạch và nhiệm vụ của bệnh viện. Trong năm 2020, bệnh viện đã thử nghiệm triển khai thành công chỉ số KPI cấp bệnh viện, KPI cấp khoa/phòng và KPI nhân viên. Kết quả ghi nhận chỉ số KPI của các khoa/phòng, cá nhân đều phản ánh đúng thực chất và bước đầu tác động tích cực lên nhận thức của lãnh đạo các khoa, phòng và cá nhân.

Trong thời gian tới, Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố sẽ chính thức triển khai đánh giá chỉ số KPI đối với tất cả khoa, phòng và mỗi cá nhân nhân viên của bệnh viện. Bệnh viện kỳ vọng chỉ số KPI sẽ khuyến khích phong trào thi đua, giúp cho công tác thi đua, khen thưởng giữa các khoa/phòng và nhân viên đi vào thực chất; khích lệ tinh thần làm việc hướng tới mục tiêu chung của bệnh viện, đồng thời phát triển năng lực của từng nhân viên, nâng cao chất lượng công việc và tăng năng suất lao động.

Tiếp nối chỉ số KPI, Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố sẽ triển khai hệ thống chi trả lương 3P (Position, Person, Performance), nghĩa là chi trả lương cho nhân viên bệnh viện theo vị trí công việc, theo năng lực và theo hiệu quả công việc.

Nguồn: Sở Y tế