Bảng giá viện phí

KHUNG GIÁ XÉT NGHIỆM SARS-CoV-2 ÁP DỤNG TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG THÀNH PHỐ

KHUNG GIÁ KHÁM CHỮA BỆNH ÁP DỤNG TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG THÀNH PHỐ

Xem chi tiết: Bảng giá Dịch vụ kỹ thuật

KHUNG GIÁ THUỐC VÀ VACCIN TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG THÀNH PHỐ

Xem chi tiết: Bảng giá Thuốc và Vaccin

KHUNG GIÁ VẬT TƯ Y TẾ ÁP DỤNG TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG THÀNH PHỐ

Xem chi tiết: Bảng giá Vật tư y tế