5 năm 1 chặng đường – Khoa Thận nội tiết

1. HÌNH THẬN NHÂN TẠO
2. HÌNH THẬN NHÂN TẠO
3. HÌNH THẬN NHÂN TẠO
4. HÌNH THẬN NHÂN TẠO
5. HÌNH PHÒNG RO TNT
6. HÌNH PHÒNG RO TNT
7. HÌNH SINH THIẾT THẬN QUA DA DƯỚI SIÊU ÂM
8. HÌNH SINH THIẾT THẬN QUA DA DƯỚI SIÊU ÂM
9. TẬP THỂ KHOA TNT
10. ĐƠN VỊ ĐIỀU TRỊ TRONG NGÀY
11. THẨM PHÂN PHÚC MẠC
12. HỌC THẨM PHÂN PM TẠI KHOA
13. HƯỚNG DẪN TPPM TẠI NHÀ CHO NB
14. BÀI BÁO KHOA HỌC ĐĂNG TẠP CHÍ
15. BÀI BÁO KHOA HỌC ĐĂNG TẠP CHÍ
16. SÁNG KIẾN CẢI TIẾN BẢO QUẢN MÀNG LỌC TNT
17. HÌNH TẬP THỂ KHOA ĐV. ĐTTN
18. SINH THIẾT THẬN QUA DA DƯỚI SIÊU ÂM
19. THAM GIA CẦU LONG SỞ YT