Triển khai thực hiện kế hoạch “Ngày Pháp luật Việt Nam – 09/11”.

Với mục đích hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam – 09/11 một cách thiết thực, hiệu quả, qua đó tiếp tục tôn vinh, khẳng định vị trí, vai trò Hiến pháp, pháp luật trong đời sống xã hội; bảo vệ quyền con người, quyền công dân; giáo dục ý thức thượng tôn Hiến pháp, pháp luật cho mọi người trong xã hội gắn với quán triệt, triển khai các nội dung thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Sở Y tế lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025; chào mừng Đại hội đại biểu các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố đã thực hiện các khẩu hiệu tuyên truyền:

  1. “Viên chức, người lao động Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”
  2. “Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”
  3. “Viên chức, người lao động Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố gương mẫu, tự giác tuân thủ, chấp hành, bảo vệ Hiến pháp và pháp luật”
  4. “Tìm hiểu, học tập và chấp hành pháp luật là trách nhiệm của mọi công dân”.

Ngoài các hoạt động tuyên truyền pháp luật thường xuyên, Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố đẩy mạnh triển khai các hoạt động cụ thể:

Tổ chức lồng ghép việc phổ biến văn bản pháp luật với việc tổ chức nội dung sinh hoạt khác của Bệnh viện; trong tháng cao điểm tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật, khuyến khích Khoa/Phòng, Đoàn thể tổ chức hoạt động đối thoại chính sách – pháp luật, tư vấn pháp luật miễn phí…

Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin, mạng internet, cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị; sử dụng hiệu quả mạng lưới thông tin cơ sở; tăng cường thời lượng, xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, tin, bài, ảnh, các thông điệp ngắn, đối thoại và các hình thức phù hợp khác về Ngày Pháp luật Việt Nam, về Hiến pháp, pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng; tư vấn pháp luật.

Khuyến khích đẩy mạnh xã hội hóa tuyên truyền, phổ biến về Ngày pháp luật thông qua các hình thức truyền thông trực quan sinh động tại đơn vị như treo, đặt pa-nô, áp phích, băng rôn, cờ phướn tại Bệnh viện.

Ngoài ra, để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, Bệnh viện chú trọng tăng cường viết bài đăng tin phổ biến pháp luật trên Trang thông tin điện tử của Bệnh viện… để viên chức, người lao động nắm để cùng thực hiện.

Phòng Tổ chức Cán bộ
Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố