Thực hiện khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân có gắn chip

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã phối hợp với Bộ Công an thực hiện từng bước đồng bộ dữ liệu quốc gia về bảo hiểm với dữ liệu quốc gia về dân cư, xây dựng các giải pháp kỹ thuật để đảm bảo việc tra cứu thông tin về BHYT qua thẻ CCCD gắn chíp. Nhiều người dân đã được tích hợp thông tin về bảo hiểm y tế trong dữ liệu về CCCD,
Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố thông báo đến toàn thể nhân viên Khoa/phòng về việc thực hiện khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (KCB BHYT) bằng căn cước công dân (CCCD) có gắn chip theo chỉ đạo tại Công văn số 931/BYT-BH ngày 28/2/2022 của Bộ Y tế và Công văn số 533/BHXH-CSYT ngày 01/3/2022 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn triển khai thí điểm KCB BHYT bằng CCCD có gắn chip.

Xem chi tiết văn bản

Phòng Tổ chức cán bộ
Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố