Thông tư 30/2020/TT-BYT của Bộ Y tế về việc quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Nghị định 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế

Tóm tắt văn bản

08 trường hợp khám chữa bệnh BHYT đúng tuyến

Ngày 31/12/2020, Bộ Y tế đã ký ban hành Thông tư 30/2020/TT-BYT quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Nghị định 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế.

Một trong những nội dung đáng lưu ý của Thông tư quy định có trường hợp khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đúng tuyến. Theo đó, các trường hợp khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) đúng tuyến gồm: Người tham gia BHYT đến khám chữa bệnh đúng cơ sở ghi trên thẻ BHYT; Đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại tuyến xã hoặc phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện tuyến huyện được quyền khám ở các cơ sở khác cùng tuyến trên địa bàn tỉnh; Người tham gia BHYT trong tình trạng cấp cứu được khám chữa bệnh tại bất kỳ cơ sở nào trên phạm vi toàn quốc; người tham gia BHYT được chuyển tuyến.

Ngoài ra còn có các trường hợp khác như: Người có giấy hẹn khám lại trong trường hợp đã được chuyển tuyến theo quy định; Người hiến bộ phận cơ thể mình phải điều trị ngay khi hiến bộ phận cơ thể; Trẻ sơ sinh phải điều trị ngay sau khi sinh ra; Người có giấy tờ chứng minh đang ở tại địa phương khác trong thời gian công tác, làm việc lưu động, tạm trú… và khám chữa bệnh tại cơ sở khám chữa bệnh cùng tuyến hoặc tương đương cơ sở đăng ký ban đầu ghi trên thẻ BHYT.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/3/2021.

Thông tư này làm hết hiệu lực một phần Thông tư 09/2019/TT-BYT

Xem chi tiết văn bản tại đây