Thông báo 213/TB-BVNĐTP ngày 23 tháng 02 năm 2021 về việc triển khai thực hiện phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 10, triển khai một số nhiệm vụ phổ biến, giáo dục, pháp luật và tăng cường phổ biến pháp luật dịp Tết Tân Sửu 2021 theo công văn số 836/SYT-VP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Sở Y tế.

Về việc triển khai thực hiện phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 10, triển khai một số nhiệm vụ phổ biến, giáo dục, pháp luật và tăng cường phổ biến pháp luật dịp Tết Tân Sửu 2021 theo công văn số 836/SYT-VP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Sở Y tế.

Thực hiện Công văn số 836/SYT-VP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh về việc phổ biến các luật, nghị quyết mới được quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 10, triển khai một số nhiệm vụ phổ biến giáo dục, pháp luật (PBGDPL) và tăng cường phổ biến pháp luật dịp Tết Tân Sửu 2021 theo các nội dung công văn số 501/STP-PBGDPL ngày 03 tháng 02 năm 2021 của Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh và Công văn số 151/HĐPH ngày 19 tháng 01 năm 2021 của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật Trung Ương đến toàn thể viên chức và người lao động, cụ thể:

  1. Tăng cường tổ chức phổ biến các luật, nghị quyết mới được thông qua tại kỳ họp thứ 10 như: Luật bảo vệ môi trường; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều củ Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều trong Luật Xử lý vi phạm hành chính;…
  2. Tăng cường PBGDPL để phòng ngừa tội phạm giết người: Thực hiện theo công văn số 1676/TTg-NC ngày 30 tháng 11 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp phòng ngừa tội phạm giết người.
  3. Đẩy mạnh phổ biến, giáo dực pháp luật nhân dịp Tết Tân Sửu 2021 như: thực hiện tốt các quy định của pháp luật về phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội (ma túy, mê tín dị đoan, đánh bạc,..); các quy định pháp luật về phòng, chống dịch bệnh Covid – 19;…

Đề nghị Trưởng các Khoa, Phòng hoặc tương đương nghiêm túc thực hiện phổ biến các nội dung đến toàn thể viên chức và người lao động thuộc khoa, phòng quản lý.

Đính kèm: Công văn số 501/STP-PBGDPL ngày 03 tháng 02 năm 2021 và Công văn số 151/HĐPH ngày 19 tháng 01 năm 2021.

Xem chi tiết