Quyết định 23/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021 – 2030

Tóm tắt văn bản

Mục tiêu năm 2030, giảm tỷ lệ trẻ bị xâm hại xuống dưới 4%

Ngày 07/01/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 23/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021 – 2030.

Theo đó, mục tiêu đến năm 2025, tỷ lệ trẻ em bị xâm hại giảm xuống dưới 4,5%, năm 2030 con số này giảm còn dưới 4%. Mặt khác, Thủ tướng cũng đề ra mục tiêu vào năm 2025, 97% trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ 8 loại vắc – xin; đến năm 2030, con số này là 98% và số trẻ em dưới 5 tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vắc – xin đạt 98% trong năm này.

Về lĩnh vực giáo dục, văn hóa, vui chơi, giải trí cho trẻ em, Thủ tướng cũng đặt ra một số mục tiêu cụ thể như sau: Tỷ lệ huy động trẻ em 5 tuổi đi học mẫu giáo năm 2025 đạt 99,1% và năm 2030 đạt 99,3%; 97% trẻ em hoàn thành cấp tiểu học năm 2025 và đạt 99% vào năm 2030; phấn đấu đến năm 2025, 40% các xã, phường, thị trấn có điểm văn hóa, vui chơi dành cho trẻ em, con số này là 45% vào năm 2030…

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Xem chị tiết văn bản tại đây