Giới thiệu phòng Tài chính – Kế toán

I. Nhiệm vụ chung

Tham mưu cho Ban Giám đốc về  thu chi trong hoạt động của Bệnh viện;
Quản lý các nguồn thu viện phí của Bệnh viện;
Tổng hợp, báo cáo về tình hình hoạt động tài chính của Bệnh viên với các cơ quan chức năng khi được yêu cầu.

II.Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức

Phòng tài chính kế toán của bệnh viện là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước giám đốc về toàn bộ hoạt động tài chính, kế toán, tổ chức, thực hiện việc thu, chi tài chính trong bệnh viện theo đúng quy định.

* Chức năng – Nhiệm vụ:
Căn cứ vào chế độ, chính sách hiện hành và kế hoạch công tác của bệnh viện, lập dự toán ngân sách, kế hoạch thu chi của bệnh viện và tổ chức thực hiện khi kế hoạch được phê duyệt.
Theo định hướng hạch toán kinh tế trong công tác khám bệnh, chữa bệnh, tổ chức và quản lý chặt chẽ việc thu viện phí theo quy định.
Theo kế hoạch ngân sách và các nguồn thu khác, tổ chức xây dựng định mức chi tiêu cho từng hoạt động cụ thể của bệnh viện.
Tổ chức công tác kế toán trong bệnh viện theo đúng quy định hiện hành. Thực hiện các nghiệp vụ kế toán lao động tiền lương, chế độ chính sách, vật tư tài sản, hành chính sự nghiệp chính xác, kịp thời. Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác kế toán, chế độ thu chi của bệnh viện.
Định kỳ thực hiện báo cáo quyết toán, tổng kết tài sản, kiểm kê tài sản.
Tổ chức bảo quản lưu trữ các chứng từ, sổ sách kế toán đúng theo quy định.
Tổng hợp tình hình, số liệu cụ thể, phân tích kết quả hoạt động của bệnh viện.
Chịu trách nhiệm trước giám đốc và cơ quan tài chính cấp trên về toàn bộ hoạt động tài chính kế toán của bệnh viện.
Tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ của phòng tài chính kế toán.
Phân công việc hợp lí đối với các thành viên trong phòng. Thường xuyên có kế hoạch kiểm tra, đôn đốc, giám sát mọi hoạt động kinh tế tài chính trong bệnh viện.
Tổ chức đào tạo nâng cao trình độ cho các thành viên trong phòng.
Điều hành các hoạt động nghiệp vụ tài chính kế toán cho phù hợp với đặc điểm tình hình của đơn vị, các chế độ chính sách của Nhà nước.
Xây dựng dự toán ngân sách, kế hoạch thu chi nhằm đảm bảo cho đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Giám sát các hoạt động kinh tế tài chính của đơn vị.
* Quyền hạn – Tổ chức:
Chủ trì giao ban phòng hàng ngày và dự giao ban bệnh viện.
Điều hành mọi hoạt động của phòng Tài chính kế toán
Bố trí nhân lực trong phòng cho phù hợp với công việc.
Kiểm tra theo Pháp lệnh kế toán thống kê và Điều lệ tổ chức kế toán Nhà nước để báo cáo giám đốc và cơ quan tài chính cấp trên.
Trong trường hợp thu, chi không đúng chế độ thì được quyền báo cáo giám đốc và cơ quan tài chính cấp trên theo quy định hiện hành.
Nhận xét các thành viên trong phòng về năng lực, khả năng chuyên môn, tinh thần phục vụ, trình giám đốc xét khen thưởng, đề bạt hoặc kỉ luật.
Được tham gia các hội đồng theo quy định của Nhà nước và sự phân công của giám đốc.

PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN
BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG THÀNH PHỐ