Cử nhân Nguyễn Việt Sơn

Cử nhân Nguyễn Việt Sơn
Điều hành Phòng Công nghệ thông tin
Bằng cấp chuyên môn:
  • Cử nhân Công nghệ thông tin, Đại học Công nghệ thông tin Gia Định năm 2014
Kinh nghiệm nhi khoa:
  • 10/2021 – Nay: Điều hành Phòng Công nghệ thông tin, Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố
  • 10/2017 – 10/2021: Nhân viên phòng Công nghệ thông tin, Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố
  • 2009 – 3/2017: Trưởng Phòng Công nghệ thông tin, Bệnh viện Triều An
  • 2003 – 2009: Nhân viên Phòng Công nghệ thông tin, Bệnh viện Triều An