Kỹ sư Trương Thành Tân

Kỹ sư Trương Thành Tân
Trưởng phòng Hành chính quản trị
Bằng cấp chuyên môn:
  • Kỹ sư xây dựng, Trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh năm 2009
Kinh nghiệm nhi khoa:
  • 2018 – Nay: Trưởng phòng Phòng Hành chính quản trị, Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố
  • 2016 – 2018: Phó Trưởng phòng Phòng Hành chính quản trị, Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố
  • 2009 – 2016: Chuyên viên Phòng Kế hoạch tổng hợp, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh