Thông tu 29/2020/TT-BYT ngày 31/12/2020 về sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành

Tóm tắt nội dung
Bộ Y tế ban hành Thông tư 29/2020/TT-BYT ngày 31/12/2020; trong đó, bãi bỏ toàn bộ 28 văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành; đơn cử như:
– Lĩnh vực an toàn thực phẩm:

+ Thông tư 05/2007/TT-BYT hướng dẫn về điều kiện và thủ tục chỉ định tổ chức thực hiện kiểm tra nhà nước về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm nhập khẩu.

+ Thông tư 11/2013/TT-BYT quy định về hoạt động chỉ định và quản lý tổ chức chứng nhận hợp quy.

+ Thông tư liên tịch 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT về việc hướng dẫn phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.

– Lĩnh vực Dược – Mỹ Phẩm:

+ Thông tư 02/2007/TT-BYT hướng dẫn thi hành về điều kiện kinh doanh thuốc theo quy định Luật Dược và Nghị định 79/2006/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Dược.

+ Thông tư 13/2015/TT-BYT sửa đổi Khoản 2 Điều 21 Thông tư 47/2010/TT-BYT ngày 29/12/2010 hướng dẫn hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu thuốc và bao bì tiếp xúc trực tiếp với thuốc.

+ Thông tư 44/2014/TT-BYT quy định việc đăng ký thuốc ban hành ngày 25/11/2014.

Xem danh sách đầy đủ 28 văn bản bị bãi bỏ tại Phụ lục 6 ban hành kèm theo Thông tư 29/2020/TT-BYT (có hiệu thi hành từ ngày 15/02/2021).
Xem chi tiết