Thông báo mời cung cấp báo giá: Cung ứng hoá chất cho hoạt động thường xuyên của Bệnh viện.

Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố có kế hoạch xây dựng giá dự toán cho gói thầu rộng rãi quý II năm 2023 nhằm cung ứng hóa chất cho hoạt động thường xuyên của Bệnh viện (Chi tiết hạng mục trong phụ lục I đính kèm).

Đề nghị các đơn vị, nhà cung cấp gửi báo giá và cấu hình (Catalogue) về Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố qua đường văn thư, theo mẫu phụ lục II đính kèm.

Thông tin chi tiết đơn vị nhận báo giá như sau:

  • Tên đơn vị nhận báo giá: Phòng Vật tư thiết bị y tế, Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố;
  • Địa chỉ: Số 15 Võ Trần Chí, Xã Tân Kiên, Huyện Bình Chánh, Thành Phố Hồ Chí Minh;
  • Số điện thoại: (028) 22553 6688 – 8125;
  • Thời gian nhận báo giá: Từ ngày 07  tháng 04 năm 2023 đến ngày 16 tháng 04 năm 2023.

Bảng báo giá phải được ký và đóng dấu của người đại diện theo pháp luật của Công ty/đơn vị.

Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố kính mời đại diện các đơn vị nộp báo giá trong thời gian và địa điểm nêu trên./.

 

PHỤ LỤC I

STT Tên hàng hóa Thông tin kỹ thuật
1 CRP Latex hoặc tương đương Tính năng tương thích với máy AU680
2 ALT hoặc tương đương Tính năng tương thích với máy AU680
3 Cholesterol hoặc tương đương Tính năng tương thích với máy AU680
4 Triglycerid hoặc tương đương Tính năng tương thích với máy AU680
5 Lipase hoặc tương đương Tính năng tương thích với máy AU680
6 α-Amylase hoặc tương đương Tính năng tương thích với máy AU680
7 Lactate hoặc tương đương Tính năng tương thích với máy AU680
8 Urinary/CSF Protein hoặc tương đương Tính năng tương thích với máy AU680
9 Albumin hoặc tương đương Tính năng tương thích với máy AU680
10 Iron hoặc tương đương Tính năng tương thích với máy AU680
11 MAGNESIUM hoặc tương đương Tính năng tương thích với máy AU680
12 INORGANIC PHOSPHOROUS hoặc tương đương Tính năng tương thích với máy AU680
13 ASO hoặc tương đương Tính năng tương thích với máy AU680
14 CALCIUM ARSENAZO hoặc tương đương Tính năng tương thích với máy AU680
15 IgA hoặc tương đương Tính năng tương thích với máy AU680
16 HDL-CHOLESTEROL hoặc tương đương Tính năng tương thích với máy AU680
17 NH3 hoặc tương đương Tính năng tương thích với máy AU680
18 CK-MB hoặc tương đương Tính năng tương thích với máy AU680
19 Cholinesterase hoặc tương đương Tính năng tương thích với máy AU680
20 Emit 2000 VANCOMYCIN hoặc tương đương Tính năng tương thích với máy AU680
21 Control Serum 1 hoặc tương đương Tính năng tương thích với máy AU680
22 Control serum 2 hoặc tương đương Tính năng tương thích với máy AU680
23 ITA Control serum level 1 hoặc tương đương Tính năng tương thích với máy AU680
24 ITA Control serum level 2 hoặc tương đương Tính năng tương thích với máy AU680
25 CRP latex Calibrator Highly Sensitive (hs) Set hoặc tương đương Tính năng tương thích với máy AU680
26 Cleaning Solution hoặc tương đương Tính năng tương thích với máy AU680
27 LDL-Cholesterol Calibrator hoặc tương đương Tính năng tương thích với máy AU680
28 Emit 2000 Vancomycin Calibrators hoặc tương đương Tính năng tương thích với máy AU680
29 Liquimmune® 1 hoặc tương đương Tính năng tương thích với máy AU680
30 Liquimmune® 2 hoặc tương đương Tính năng tương thích với máy AU680
31 Liquimmune® 3 hoặc tương đương Tính năng tương thích với máy AU680
32 HUM ASSAY CONTROL 2 hoặc tương đương Tính năng tương thích với máy AU680
33 HUM ASSAY CONTROL 3 hoặc tương đương Tính năng tương thích với máy AU680
34 HCl hoặc tương đương Tính năng tương thích với máy AU680
35 CAL Cartridge 1800  hoặc tương đương Tính năng tương thích với máy GASTAT1810
36 FLUSH hoặc tương đương Tính năng tương thích với máy GASTAT1810
37 Pack ISE 5000   hoặc tương đương Tính năng tương thích với máy ISE5000
38 ISE Control (Na+, K+, Cl‐, Ca+) hoặc tương đương Tính năng tương thích với máy ISE5000
39 Weekly Cleaning solution hoặc tương đương Tính năng tương thích với máy ISE5000
40 K+ electrode filling solution hoặc tương đương Tính năng tương thích với máy ISE5000
41 Labstrip hoặc tương đương Tính năng tương thích với máy LABUREADER
42 ACCESS FREE T4 hoặc tương đương Tính năng tương thích với máy DXI800
43 Access Free T4 Calibrators hoặc tương đương Tính năng tương thích với máy DXI800
44 Access TSH (3rd IS) Calibrators hoặc tương đương Tính năng tương thích với máy DXI800
45 Access Ferritin hoặc tương đương Tính năng tương thích với máy DXI800
46 ACCESS CORTISOL CALIBRATOR hoặc tương đương Tính năng tương thích với máy DXI800
47 ACCESS hFSH hoặc tương đương Tính năng tương thích với máy DXI800
48 ACCESS AFP hoặc tương đương Tính năng tương thích với máy DXI800
49 ACCESS AFP CALIBRATOR hoặc tương đương Tính năng tương thích với máy DXI800
50 ACCESS hLH hoặc tương đương Tính năng tương thích với máy DXI800
51 ACCESS hLH CALIBRATOR hoặc tương đương Tính năng tương thích với máy DXI800
52 MAS Omni Immun 1 hoặc tương đương Tính năng tương thích với máy DXI800
53 MAS Omni Immun 2 hoặc tương đương Tính năng tương thích với máy DXI800
54 MAS Omni Immun 3 hoặc tương đương Tính năng tương thích với máy DXI800
55 MAS Cardio Immun Lv1, Lv2, Lv3 hoặc tương đương Tính năng tương thích với máy DXI800
56 Access Substrate hoặc tương đương Tính năng tương thích với máy DXI800
57 CONTRAD 70 hoặc tương đương Tính năng tương thích với máy DXI800
58 CITRANOX hoặc tương đương Tính năng tương thích với máy DXI800
59 IA PREMIUM PLUS 1 hoặc tương đương Tính năng tương thích với máy DXI800
60 IA PREMIUM PLUS 2 hoặc tương đương Tính năng tương thích với máy DXI800
61 IA PREMIUM PLUS 3 hoặc tương đương Tính năng tương thích với máy DXI800
62 ACCESS CMV IgM hoặc tương đương Tính năng tương thích với máy DXI800
63 ACCESS CMV IgM CALIBRATOR hoặc tương đương Tính năng tương thích với máy DXI800
64 ACCESS CMV IgM QC hoặc tương đương Tính năng tương thích với máy DXI800
65 Access HBsAg Calibrators hoặc tương đương Tính năng tương thích với máy DXI800
66 Access HBsAg Qc hoặc tương đương Tính năng tương thích với máy DXI800
67 Access HBsAb QC hoặc tương đương Tính năng tương thích với máy DXI800
68 EUROLINE Atopy “China” (IgE) hoặc tương đương Tính năng tương thích với máy dị nguyên – ANA
69 EUROLINE ANA Profile 23 (IgG) hoặc tương đương Tính năng tương thích với máy dị nguyên – ANA
70 LIAISON® XL Cleaning Tool hoặc tương đương Tính năng tương thích với máy LIAISON XL
71 LIAISON® XL Starter kit hoặc tương đương Tính năng tương thích với máy LIAISON XL
72 LIAISON® Control Brahms PCT II Gen hoặc tương đương Tính năng tương thích với máy LIAISON XL
73 LIAISON® Control EBV IgM hoặc tương đương Tính năng tương thích với máy LIAISON XL
74 LIAISON Control Mycoplasma Pneummoniae IgM hoặc tương đương Tính năng tương thích với máy LIAISON XL
75 LIAISON® XL Murex anti-HBs II Plus hoặc tương đương Tính năng tương thích với máy LIAISON XL
76 RIQAS Monthly Immunoassay Programme (Chương trình Ngoại kiểm Riqas Miễn Dịch) hoặc tương đương
77 DAYcell I,II,III hoặc tương đương
78 AGH MAESTRIA IGG+C3D hoặc tương đương
79 DAYcell A1,B hoặc tương đương
80 Anti-AB Monoclonal Reagent (Định tính nhóm máu) hoặc tương đương
81 Test nhanh Dengue NS1 Antigen  hoặc tương đương
82 Test nhanh sốt rét Malaria pf/pv test hoặc tương đương
83 Critical care/HemosIL Cleaning Agent hoặc tương đương Tính năng tương thích với máy Máy ACL Top
84 HemosIL Fibrinogen C hoặc tương đương Tính năng tương thích với máy Máy ACL Top
85 HemosIL APTT-SP (Liquid) hoặc tương đương Tính năng tương thích với máy Máy ACL Top
86 HemosIL Calibration Plasma hoặc tương đương Tính năng tương thích với máy Máy ACL Top
87 HemosIL Cleaning Solution hoặc tương đương Tính năng tương thích với máy Máy ACL Top
88 HemosIL D-Dimer HS 500 control hoặc tương đương Tính năng tương thích với máy Máy ACL Top
89 HemosIL D-Dimer HS 500 hoặc tương đương Tính năng tương thích với máy Máy ACL Top
90 HemosIL RecombiPlasTin 2G hoặc tương đương Tính năng tương thích với máy Máy ACL Top
91 HemosIL Rinse Solution hoặc tương đương Tính năng tương thích với máy Máy ACL Top
92 HemosIL Heparin Calibrators hoặc tương đương Tính năng tương thích với máy Máy ACL Top
93 HemosIL LMW Heparin Controls hoặc tương đương Tính năng tương thích với máy Máy ACL Top
94 Sample Cup, 2.0mL hoặc tương đương Tính năng tương thích với máy Máy ACL Top
95 DG FLUID A hoặc tương đương Tính năng tương thích với máy Máy Wadiana
96 DG FLUID B hoặc tương đương Tính năng tương thích với máy Máy Wadiana
97 DG Gel ABO/Rh (2D) hoặc tương đương Tính năng tương thích với máy Máy Wadiana
98 DG Gel Neutral hoặc tương đương Tính năng tương thích với máy Máy Wadiana
99 DG Gel Newborn hoặc tương đương Tính năng tương thích với máy Máy Wadiana
100 DG Gel Sol hoặc tương đương Tính năng tương thích với máy Máy Wadiana
101 SERIGRUP DIANA A1/B hoặc tương đương Tính năng tương thích với máy Máy Wadiana
102 Coulter 6C Cell Control hoặc tương đương Tính năng tương thích với máy Dxh 600 và Dxh 800
103 Coulter DxH Cell Lyse hoặc tương đương Tính năng tương thích với máy Dxh 600 và Dxh 800
104 Coulter DxH Cleaner hoặc tương đương Tính năng tương thích với máy Dxh 600 và Dxh 800
105 Coulter DxH Diluent hoặc tương đương Tính năng tương thích với máy Dxh 600 và Dxh 800
106 Coulter Latron CP-X hoặc tương đương Tính năng tương thích với máy Dxh 600 và Dxh 800
107 Brilliant Cresyl Blue Sol hoặc tương đương Thuốc Nhuộm Hồng cầu Lưới
108 Acide Acetid (Glaciad)100% hoặc tương đương Thuốc Nhuộm DNT
109 Crystal Violet hoặc tương đương
110 Buffer pH 6.8 hoặc tương đương Tính năng tương thích với máy Thuốc Nhuộm Huyết Đồ
111 Wright’s Eosine Methylene Blue hoặc tương đương
112 Hóa chất ngoại kiểm định nhóm máu và an toàn truyền máu
113 Hóa chất ngoại kiểm phết máu ngoại biên
114 Bộ hóa chất tách chiểt RNA vi khuẩn/virus hoặc tương đương Tính năng tương thích với máy peqSTAR 96
115 Bộ hóa chất one-step RT-Real-time PCR hoặc tương đương Tính năng tương thích với máy LightCycler 480 II
116 môi trường nuôi cấy máu ngoại vi thực hiện nhiễm sắc thể đồ Tính năng tương thích với máy BX-53
117 Thymidine hoặc tương đương
118 Muối NaCl dạng bột hoặc tương đương
119 Muối KCl dạng bột hoặc tương đương
120 Muối Na2HPO4 dạng bột hoặc tương đương
121 Muối KH2PO4 dạng bột hoặc tương đương
122 Glycerol 99.9% hoặc tương đương
123 HCL 1M hoặc tương đương
124 NaOH dạng bột hoặc tương đương
125 α-Globin StripAssay hoặc tương đương
126 β-Globin StripAssay SEA hoặc tương đương
127 Molecular Biology Grade Water hoặc tương đương
128 Bộ hóa chất PCR chẩn đoán HSV 1/2 Tính năng tương thích với máy LightCycler 480 II
129 Bộ hóa chất PCR chẩn đoán lao Tính năng tương thích với máy LightCycler 480 II
130 Test nhanh  Dengue IgG/IgM Combo RapidCard hoặc tương đương
131 Kháng sinh dạng đĩa các loại h
132 Kháng sinh dạng đĩa MIC Test Strip các loại
133 Optochin Test hoặc tương đương
134 Bacitracin Test hoặc tương đương
135 V Factor Test hoặc tương đương
136 X Factor Test hoặc tương đương
137 X + V Factor Test hoặc tương đương
138 Coagulase Test hoặc tương đương
139 ALBERT Color KIT hoặc tương đương
140 Chủng chuẩn các  ATCC® các loại hoặc tương đương
141 Bộ ngưng kết kháng huyết thanh Salmonella hoặc tương đương
142  Kháng huyết thanh ngưng kết  H. influenzae type b hoặc tương đương
143 Shigella As flexneri poly B hoặc tương đương
144 Shigella As sonnei poly D hoặc tương đương
145 BETA Lactamase Sticks hoặc tương đương
146 Kovac’s – Reagent hoặc tương đương
147 MacConkey Agar pha sẵn hoặc tương đương
148 Chocolate Agar + MultiVitox pha sẵn hoặc tương đương
149 Sabouraud Dextrose Agar pha sẵn hoặc tương đương
150 Chromogenic Candida pha sẵn hoặc tương đương
151 Chromogenic UTI Agar pha sẵn hoặc tương đương
152 S.S. Agar pha sẵn hoặc tương đương
153 Hektoen Enteric Agar pha sẵn hoặc tương đương
154 Mueller Hinton Agar + 5% máu cừu pha sẵn hoặc tương đương
155 BHI Broth pha sẵn hoặc tương đương
156 BHI Broth + 15% Glycerol pha sẵn hoặc tương đương
157 Bile Esculin Agar pha sẵn hoặc tương đương
158 Chai cấy máu Tính năng tương thích với máy Máy Bactex FX
159 Barcode Label Paper hoặc tương đương Tính năng tương thích với máy Walkway 96
160 Microscan Renok Disposable R-Inoculator Sets hoặc tương đương Tính năng tương thích với máy Walkway 96
161 MicroScan 0.05N Sodium Hydroxide hoặc tương đương Tính năng tương thích với máy Walkway 96
162 MicroScan 0.5% N,N-Dimethylalphanaphthylamine hoặc tương đương Tính năng tương thích với máy Walkway 96
163 MicroScan 0.8% Sulfanilic Acid hoặc tương đương Tính năng tương thích với máy Walkway 96
164 MicroScan 10% Ferric Chloride hoặc tương đương Tính năng tương thích với máy Walkway 96
165 MicroScan 40% Potassium Hydroxide hoặc tương đương Tính năng tương thích với máy Walkway 96
166 MicroScan Kovac’s Reagent hoặc tương đương Tính năng tương thích với máy Walkway 96
167 MicroScan Peptidase hoặc tương đương Tính năng tương thích với máy Walkway 96
168 MicroScan Alpha Naphthol hoặc tương đương Tính năng tương thích với máy Walkway 96
169 Microscan 96 Well Tray Lids hoặc tương đương Tính năng tương thích với máy Walkway 96
170 MicroScan HNID Inoculum Broth hoặc tương đương Tính năng tương thích với máy Walkway 96
171 MicroScan Inoculum Water with PLURONIC hoặc tương đương Tính năng tương thích với máy Walkway 96
172 Microscan Microstrep plus Panel type 2 hoặc tương đương Tính năng tương thích với máy Walkway 96
173 Microscan MH Broth With 3% LHB hoặc tương đương Tính năng tương thích với máy Walkway 96
174 MicroScan Mineral Oil hoặc tương đương Tính năng tương thích với máy Walkway 96
175 LIAISON Control ANA Screen hoặc tương đương Tính năng tương thích với máy miễn dịch Liason
176 LIAISON Control dsDNA hoặc tương đương Tính năng tương thích với máy miễn dịch Liason
177 LIAISON Light Check 12 hoặc tương đương Tính năng tương thích với máy miễn dịch Liason
178 LIAISON Wash/System liquid hoặc tương đương Tính năng tương thích với máy miễn dịch Liason
179 LIAISON XL Cleaning Tool hoặc tương đương Tính năng tương thích với máy miễn dịch Liason
180 LIAISON XL Starter kit hoặc tương đương Tính năng tương thích với máy miễn dịch Liason
181 Elisa Chlamydia pneumoniae IgM hoặc tương đương Tính năng tương thích với máy miễn dịch Tritrurus
182 Elisa Chlamydia pneumoniae IgG hoặc tương đương Tính năng tương thích với máy miễn dịch Tritrurus
183 Elisa Legionella pneumophila 1-7 IgM hoặc tương đương Tính năng tương thích với máy miễn dịch Tritrurus
184 Elisa Legionella pneumophila 1-7 IgG hoặc tương đương Tính năng tương thích với máy miễn dịch Tritrurus
185 Elisa Toxocara IgG hoặc tương đương Tính năng tương thích với máy miễn dịch Tritrurus
186 Elisa Strongyloides IgG hoặc tương đương Tính năng tương thích với máy miễn dịch Tritrurus
187 Đầu col BlackKnights máy Elisa, 1100µl hoặc tương đương Tính năng tương thích với máy miễn dịch Tritrurus
188 BlackKnights máy Elisa, 300µl hoặc tương đương Tính năng tương thích với máy miễn dịch Tritrurus
189 EnVision FLEX+, Mouse, High pH, (Link) hoặc tương đương Tính năng tương thích với máy hóa mô AUTOSTAINER LINK 48
190 Wash Buffer 20x – K8007 hoặc tương đương Tính năng tương thích với máy hóa mô AUTOSTAINER LINK 48
191 Monoclonal Mo a Hu CD20cy, Clone L26 – M075529 hoặc tương đương Tính năng tương thích với máy hóa mô AUTOSTAINER LINK 48
192 Monoclonal Mo a Hu CD99, MIC2 Gene Products, Ewing’s Sarcoma Marker, Clone 12E7 – M360101 hoặc tương đương Tính năng tương thích với máy hóa mô AUTOSTAINER LINK 48
193 Monoclonal Mo a Hu CD31, Endothelial Cell, Clone JC70A – M082329 hoặc tương đương Tính năng tương thích với máy hóa mô AUTOSTAINER LINK 48
194 Monoclonal Mo a Hu Wilms’ Tumor 1 (WT1) Protein, Clone 6F-H2 – M356101 hoặc tương đương Tính năng tương thích với máy hóa mô AUTOSTAINER LINK 48
195 Polyclonal Rb a Hu Alpha-1-Fetoprotein – A000829 hoặc tương đương Tính năng tương thích với máy hóa mô AUTOSTAINER LINK 48
196 Cồn tuyệt đối 99.5 %)
197 Cồn 90%
198 Keo dán lam Mounting Medium hoặc tương đương
199 Neutral buffered formalin 10% hoặc tương đương
200 Khuôn nhựa đúc mẫu giải phẫu lỗ nhỏ
201 Anti-BRAF (mutated V600 E) antibody [VE1] ab228461 hoặc tương đương Tính năng tương thích với máy AUTOSTAINER LINK 48
202 Parapel Thermo hoặc tương đương
203 Bộ nhuộm Giemsa hoặc tương đương
204 GFAP hoặc tương đương Tính năng tương thích với máy AUTOSTAINER LINK 48
205 Amonia solution hoặc tương đương
206 Access 25(OH) Vitamin D Total  hoặc tương đương Tính năng tương thích với máy

DXI800