Giới thiệu phòng Chỉ đạo tuyến

“ Hợp tác – Thành công”

I.GIỚI THIỆU:
Ngày 21 tháng 09 năm 2017, Phòng chỉ đạo tuyến Bệnh viện Nhi đồng Thành Phố đã chính thức thành lập theo quyết định số 392/QĐ-BVNDTP của Ban Giám Đốc.Phòng Chỉ đạo tuyến phụ trách hoạt động nghiên cứu khoa học, chỉ đạo tuyến, truyền thông giáo dục sức khỏe và hợp tác quốc tế và tổ chức lớp đào tạo.

  II.TỔ CHỨC NHÂN SỰ
Phụ trách phòng: ThS.BS. Bùi Thị Thanh Huyền
Tên đơn vị: Phòng Chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố
 Địa điểm trụ sở chính: Tầng 1 Khu Nội trú – Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố, số 15 Võ Trần Chí, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, TP.HCM.
Email: chidaotuyen.nhidongthanhpho@gmail.com
Điện thoại:  (028) 22536688
Số nội bộ Phòng Chỉ đạo Tuyến : 8306
Phòng Chỉ đạo tuyến có 07 Cán bộ nhân viên

 1. ThS.BS.Bùi Thị Thanh Huyền    Phụ trách phòng Chỉ đạo tuyến
 2. BS.Nguyễn Trọng Nhân                 Phụ trách mảng Khám sức khỏe trường học
 3. BS.Trần Phan Tú Uyên                Phụ trách mảng Nghiên cứu khoa học
 4. BS.Đoàn Thanh Vân                       Phụ trách mảng Hợp tác quốc tế
 5. CN.Trần Thị Thu Hằng             Phụ trách mảng Chỉ đạo tuyến
 6. CN.Nguyễn Thanh Lan                  Phụ trách mảng Đào tạo
 7. CN.Tô Phước Vinh                          Phụ trách mảng TT – GDSK

III – CHỨC NĂNG  VÀ NHIỆM VỤ :
3.1  Chức năng

 • Phòng Chỉ đạo tuyến là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về công tác chỉ đạo tuyến.
 • Tham mưu giúp Giám đốc bệnh viện xây dựng chiến lược tổng thể, tổ chức thực hiện và quản lý các hoạt động đào tạo, chỉ đạo tuyến, truyền thông – Giáo dục sức khỏe.
 • Là đầu mối trao đổi, hợp tác với đối tượng trong nước và quốc tế.

3.2  Nhiệm vụ:

 • Điều phối công tác chỉ đạo tuyến của bệnh viện.
 • Tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động hướng về cộng đồng, các chương trình y tế quốc gia, chăm sóc sức khỏe ban đầu, khám tầm soát sức khỏe học đường
 • Điều phối công tác đào tạo và phát triển các loại hình đào tạo
 • Triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học.
 • +Xây dựng và triển khai các hoạt động thông tin -giáo dục – truyền thông liên quan đến các vấn đề sức khoẻ tại Bệnh viện và cộng đồng.
 • Hợp tác, liên doanh, liên kết đào tạo nhân lực y tế và phát triển năng lực khám chữa bệnh của các tuyến điều trị với các dự án, đề án, chương trình, tổ chức trong nước và quốc tế.

Phương hướng hoạt động của Phòng trong thời gian tới:

 • Trở thành nơi đào tạo và Chỉ đạo tuyến  nhi khoa đầu ngành trong nước, hội nhập với các trường Đại học, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đóng góp vai trò trong sự nghiệp chăm sóc sức khỏe trẻ em
 • Mở rộng hợp tác quốc tế, trao đổi sinh viên với các trường đại học, bệnh viện quốc tế
 • Phát triển phần mềm khám sức khỏe cho trẻ phục vụ công tác khám sức khỏe học đường.
 • Đẩy mạnh các hoạt động Thông tin – Giáo dục – Truyền thông liên quan đến các vấn đề sức khoẻ tại Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố.
 • Thực hiện các nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến nhằm tư vấn cho cán bộ nhân viên về trang bị cở sở vật chất, nhân lực cho tuyến dưới và mở rộng thêm các nghiên cứu khoa học có liên quan
 • Xây dựng và tổ chức thực hiện các đề án đầu tư liên doanh, liên kết với các nước và các tổ chức, cá nhân nước ngoài kể cả Phi Chính phủ.
 • Đẩy manh hoạt động hợp tác, liên doanh, liên kết đào tạo nhân lực y tế và phát triển năng lực khám chữa bệnh của các tuyến điều trị với các dự án, đề án, chương trình, tổ chức trong nước và quốc tế.

PHÒNG CHỈ ĐẠO TUYẾN
BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG THÀNH PHỐ