Lịch đào tạo

Lịch đào tạo tuần 2
(07/01/2019 – 13/01/2019)

Ngày Giờ Nội dung Thành Phần Khoa, phòng phụ trách Giảng viên Địa điểm
Thứ Sáu
11/01
13g00 – 15g00 Sinh hoạt chuyên môn: (buổi 2)
Cập nhật sổ tay hướng dẫn lấy mẫu xét nghiệm 2019
Qui trình gửi mẫu xét nghiệm bên ngoài BV.
Phòng ĐD ĐD-KTV CN Thanh Hà- KTV Trưởng XN Phòng HL lầu 4