Phòng Công tác Xã hội

Hoạt động phòng Công tác xã hội

PHÒNG CÔNG TÁC XÃ HỘI
BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG THÀNH PHỐ