Phòng Công tác Xã hội

Phòng Công tác Xã hội Bệnh viện Nhi đồng Thành phố được thành lập ngày 21 tháng 09 năm 2017 theo quyết định số 391/QĐ-BVNĐTP ngày 21 tháng 9 năm 2017 của Giám...