Chuyên mục - Dịch vụ khám – chữa bệnh

Bảng giá khám, chữa bệnh tăng cường

STT Mã tương đương Tên DVKT theo TT43/TT50  Đơn giá Ngoài giờ 1 37.13H1.1896 Khám bệnh                  60,000 2 37.13HC.1900 Hội chẩn ca bệnh khó...