Bệnh viện Nhi đồng Thành phố thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”   ngày 15-5-2016 do Bộ Chính trị (khóa XII) ban hành. So với Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI), Chỉ thị số 05-CT/TW mở rộng nội dung toàn diện, đầy đủ hơn, không chỉ học và làm theo Bác về đạo đức, mà cả về tư tưởng và phong cách của Người. Trong đó, phong cách Hồ Chí Minh kết tinh những gì cốt lõi, tinh túy nhất của tư tưởng và đạo đức; phong cách Hồ Chí Minh chính là con người Hồ Chí Minh.

Để việc thực hiện chỉ thị 05-CT/TW đi vào thực tiễn, thiết thực, không chỉ là vận động suông, cấp ủy bệnh viện với trách nhiệm nêu gương, đi đầu đã đưa các nội dung thực hiện hết sức cụ thể gắn với công việc hằng ngày tại cơ quan đơn vị, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong hành động và việc làm cụ thể.

Kể từ khi đi vào hoạt động, Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố đã qua hơn hai năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, có thể khẳng định, những kết quả đạt được bước đầu đã góp phần quan trọng vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, thực hiện nghị quyết của Đảng bộ Sở Y Tế Thành Phố Hồ Chí Minh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Ngày 17 tháng 05 năm 2019 Đảng ủy Sở Y Tế Thành Phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện chỉ thị 05-CT/TƯ và khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.

Tham dự Hội nghị đồng chí Trương Quang Định Bí thư chi bộ Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố đã trình bày bài tham luận về việc thực hiện chỉ thị 05-CT/TƯ của Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố cụ thể tại khoa Phẫu thuật Gây mê Hồi sức và những kết quả đạt được.

Với chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” Cấp ủy bệnh viện đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức nghiên cứu, quán triệt, thực hiện trong cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động về những nội dung của chuyên đề: Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân; phát huy dân chủ; chăm lo đời sống Nhân dân để tập trung giải quyết, gắn với kế hoạch thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các phong trào thi đua của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, đặc biệt là, Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; Nghị quyết Trung ương 7, khóa XII về “tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội; Quy định 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về “trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”.

Cũng trong dịp này 01 tập thể: khoa Phẫu thuật Gây mê Hồi Sức và 01 cá nhân: đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Phó bí thư Chi bộ, phó Giám đốc Bệnh viện đã vinh dự được nhận giấy khen của Đảng ủy Sở Y Tế với những thành tích tiêu biểu trong thời gian qua.

BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG THÀNH PHỐ